Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin rekisterinpitäjä on yritys Kotokunto. Yhteyshenkilönä toimii fysioterapeutti Jaana Koskinen. Asiakasrekisteri on paperiversiona säilytettävä materiaali . Rekisteri pidetään lukitussa laatikossa ja sen käyttöön on oikeus vain REKISTERINPITÄJÄLLÄ Jaana Koskisella.

Rekisterissä säilytetään seuraavat tiedot: nimi (etu- ja sukunimi), henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, lähiomaisen nimi ja yhteystiedot ja laskutusosoite. Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja tämän jälkeen lain velvoittaman ajan.

Asiakkaan kirjallisena antamia henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Terveydentilaa koskevat tiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja. Lähtökohtana on, että kaikki asiakasrekisterin sisältämät tiedot ovat salassa pidettäviä.

Asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolain turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Jaana Koskiselle. Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin henkilörekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot annetaan ilman aiheetonta viivytystä, ymmärrettävässä muodossa ja pyydettäessä kirjallisena. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. (Suomen fysioterapialiitto ry Rekisterit ja tietosuoja 2018)